*   ஜேர்மன் மொழிபெயர்ப்புடன்

#
Message by: Pas. Aanandakumar [Canada]
 
உறுதியாய்ப் பற்றிக்கொள்! 6,57 MB
சுத்த இருதயம். 9,23 MB
எச்சரிக்கையாயிருங்கள். 7,31 MB
இருதயத்தைக் காத்துக்கொள்ளுங்கள் 13,0 MB

#
Message by: Pas. Anania [Vavuniya_Srilanka]
 
சபை என்றால் என்ன? உங்கள் பங்களிப்பு என்ன? 8,10 MB

#
Message by: Rev. Aaron [Malaysia]
 
சுவிசேஷம் 12,0 MB

#
Message by: Rev. Aaron Uthayan [London]
 
தோற்றுப்போகமாட்டாய் 5,97 MB

#
Message by: Rev. Abraham Ebinazer [India]
 
* 16 வது ஆண்டு நிறைவு ஆராதனை 12,1 MB

#
Message by: Pas. Amburose [Trincomalee, Srilanka]
 
சாபங்கள் எப்படி வருகிறது? அதை எப்படி உடைக்கலாம்? 10,4 MB
நீங்கள் இப்போது இருக்கிறதைப் போல..... 6,98 MB
நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் பரிசுத்தர் 6,11 MB
பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் 6,07 MB
சாபங்கள் 11,0 MB
திசைமாறிய தீர்க்கதரிசியினுடைய வெற்றி 13,8 MB

#
Message by: Pas. Barnabas [Millaithivu, Srilanka]
 
எச்சரிக்கை உங்களைப் பாதுகாக்கிறது 6,59 MB
நாம் எந்தக் காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் 12,1 MB
சபையிலே நீங்கள் தூண்களா? துரும்புகளா? 7,21 MB

#
Message by: Pas. Chandran [Talaimannar,Srilanka]
 
தேவன் நன்மையானதைச் செய்வார். 8,15 MB

#
Message by: Pas. Chandran [UK]
 
பள்ளத்தாக்கின் தேவன் 9,44 MB
சபை ஜனங்கள் 6,20 MB

#
Message by: Pas. Christy Joseph [India]
 
ஆசீர்வாதமும், சாபமும் 6,01 MB

#
Message by: Bro. David Danial [India]
 
நாம் கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் 7,20 MB
பரிசுத்த வாழ்வு 9,36 MB
வரங்கள் 10,7 MB

#
Message by: Pas. Dheva [Uduvil, Srilanka]
 
* கிறிஸ்துவின் ஆசீர்வாதம். 10,3 MB

#
Message by: Pas. Esra [Uduvil, Srilanka]
 
கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் செய்வார். 8,12 MB

#
Message by: Bro. Freddy Josef [India]
 
உடைந்த பாத்திரம் புடமிடப்பட வேண்டும் 9,07 MB

#
Message by: Pas. Henok [Denmark]
 
நல்ல தொடக்கம் சோகமான முடிவு 11,3 MB


#
Message by: Pas. Immanuel [Germany]
 
21 வது ஆண்டு ஸ்தோத்திர ஆராதனை 11,3 MB

#
Message by: Pas. Inbam [Paris]
 
ஆவிக்குரிய நடக்கை! 18,7MB
உங்கள் விசுவாசதத்தின் ஆழம் எது? 12,4 MB

#
Message by: Pas. Istravel [India]
 
அக்கினி 7,33 MB
பாவம் 9,77 MB

#
Message by: Pas. Istravel Santhappa [Coimbatur, India]
 
பரிசுத்த ஆவியானவரின் அபிஷேகம் 8,89 MB

#
Message by: Pas. Jeison [Chavakachcheri, Srilanka]
 
பாதரட்சையை அவிழ்த்துப் போடு. 8,53 MB
சுத்திகரிக்க ஒப்புக்கொடுங்கள் 9,54 MB

#
Message by: Pas. Jeyakumar [Jaffna, Srilanka]
 
அழியாத வித்தினால் ஜெயம் உண்டாகிறது 10,4 MB

#
Message by: Pas. Jeyaseelan [Aanaikooddai, Srilanka]
 
அடையாளமுள்ள கிறிஸ்தவன் 8,22 MB
சர்ப்பத்தின் தன்மைகள் 7,20 MB

#
Message by: Pas. John Peter [Kandy, Srilanka]
 
இஸ்ரவேல் ஜனங்களின் வனாந்தர பயணத்தின் படிப்பினை 11,9 MB

#
Message by: Pas. Joseph Sritharan [Colombo, Srilanka]
 
கிறிஸ்துவின் சாயலும், சுவிசேஷமும். 7,48 MB

#
Message by: Pas. Joshua [Canada]
 
காலத்தை எப்படி பிரியோஜனப்படுத்துவது 9,52 MB

#
Message by: Pas. Kingsley Joseph [Australia]
 
மரணத்தறுவாயில் இருந்த இராஜா 10,0 MB

#
Message by: Pas. Larwin Nickelson [Switzerland]
 
தேவ அழைப்பு 13,1 MB

#
Message by: Bro. Lawrence [Australia]
 
சபையிலே பக்தி வைராக்கியம் 8,19 MB

#
Message by: Pas. Mishael Peter [Chennai,India]
 
நித்திய ஜீவனைச் சுதந்தரித்துக்கொள்வதற்கு நான் என்ன செய்யவேண்டும்? 7,41 MB

#
Message by: Pas. Nada [USA]
 
கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்வது எப்படி? 7,71 MB
உண்மையாய் கர்த்தரை சேவிப்பது எப்படி? 9,42 MB

#
Message by: Rev. Nirmal Johnson [Dharmapuri, India]
 
* அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர் 9,05 MB

#
Message by: Pas. Nixon [Kandy, Srilanka]
 
ஆவிக்குரிய போராட்டம் 7,13 MB
ஆத்துமதாகம் 8,44 MB

#
Message by: Pas. Oswin Michael [USA]
 
பாக்கியவான்கள் 10,3 MB

#
Message by: Pas. Piraba [UK]
 
உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. 10,2 MB
உங்கள் மனம் புதிதாகிறதினாலே நீங்கள் புதிதாகுங்கள் 7,51 MB

#
Message by: Pas. Pirakash [UK]
 
கர்த்தர் எங்கள் நினைவாகவே இருக்கிறார். 6,86 MB

#
Message by: Pas. C.M.Premkumar [Germany]
 
* 22 வது ஆண்டு ஸ்தோத்திர ஆராதனை 11,1 MB
17 வது ஆண்டு ஸ்தோத்திர ஆராதனை 6,45 MB
சொன்னதை செய்பவர் 8,55 MB
குணமாக்கும் தேவன் 10,8 MB
கிறிஸ்துவின் சரீரம் 17,0 MB
நம் மீட்பர் உயிரோடே இருக்கிறார் 13,9 MB
சிலுவைமரணம் இல்லாவிட்டால் 16,8 MB

#
Message by: Pas. S.K.Rajan [Vavuniya, Srilanka]
 
கடைசிக்கால உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை 13,0 MB

#
Message by: Pas. Rajasingam [Vavuniya, Srilanka]
 
ஒருமனம் 6,36 MB
சோதிக்கப்படுகிற உங்கள் விசுவாசம் 4,25 MB

#
Message by: Pas. Rajamohan Victor [Dematagoda, Srilanka]
 
* சபையின் நோக்கம் 13,2 MB
ஆதி அன்பு 8,70 MB
* சிலுவையின் மேன்மை. 10,2 MB
* தேவனால் உண்டானவன் 10,4 MB
ஆவிக்குரிய யுத்தம் 7,81 MB
மலைகள் 11,3 MB
ஓட்டம் 10,8 MB
கிறிஸ்து சிலுவையில் மரித்ததின் உன்னத நோக்கம் 7,23 MB

#
Message by: Pas. D.S.Ranjan [UK]
 
ஆதி அன்பு 6,64 MB
தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. 9,33 MB
தணியும் அன்பு, விசுவாசம், வார்த்தை 7,94 MB
ஆசீர்வாதத்தின் அளவு 10,5 MB
விசுவாசத்தின் மேன்மை 8,56 MB
பரலோகராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது 3,65 MB
கீழ்ப்படிதலினால் வரும் மேன்மையான ஆசீர்வாதம் 8,59 MB
11ஆம் மணிவேளையில் 12ஆம் ஆண்டு கொண்டாட்டம் 3,31 MB
கர்த்தர் தேடும் மனிதன் 8,33 MB
கர்த்தருடைய வீட்டில் நியாயத்தீர்ப்பு 13,5 MB
ஏற்ற காலம் 11,4 MB
சகலதும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது 6,92 MB
ஞானவான்கள் 8,32 MB
பாவப்பிரமாணத்தை எதிர்த்து நில் 9,39 MB
சுதந்தரம் 9,40 MB
7இரவுகள், 7ஆசீர்வாதங்கள், 7அற்புதங்கள் 7,26 MB

#
Message by: Bro. Richard Vijai [India]
 
ஆண்டவரிடத்தில் வாஞ்சை 7,58 MB

#
Message by: Pas. Sadhu Singh [Netherlands]
 
அபிஷேகத்தின் வல்லமை 6,35 MB

#
Message by: Bro. Saimon [Frankfurt]
 
ஒருமணி நேர ஜெபம் 6,06 MB
மணவாட்டியே ஆயத்தப்படு 9,93 MB

#
Message by: Rev. Samuel [Singapore]
 
முதிர்ச்சியடைந்த கிறிஸ்தவன். 9,26 MB

#
Message by: Pas. Sekar [Germany]
 
மனிதனின் மறுபக்கம் 6,61 MB
கட்டளைகளும், ஆசீர்வாதங்களும் 7,27 MB
உன் நம்பிக்கை என்ன? 6,95 MB

#
Message by: Pas. A.Selvaratnam [Colombo, Srilanka]
 
கண்ணாடி. 6,07 MB
உடைந்த பாத்திரம்.. 7,32 MB
* காலத்தை பிரியோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். 9,73 MB
எச்சரிப்பின் மத்தியிலும் ஒரு அணைப்பு. 11,5 MB
* கர்த்தர் ஏன் எங்களுடன் பேசுவதில்லை? 8,85 MB
* உன் எதிர்காலத்தை குறித்து கரிசனையுள்ள கர்த்தர். 7,52 MB
கர்த்தர் யாரோடு பேசுவார் ? 7,52 MB
தீர்க்கதரிசியின் இருதயத்தின் புலம்பல் 7,59 MB
ஆசாரியத்துக்குரிய தகுதிகள் 10,5 MB
எடுத்துக்கொள்ளப்பட என்ன செய்ய வேண்டும்? 7,67 MB
கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறாரா? 21,2 MB
கர்த்தருடைய செட்டையின்கீழ் 7,94 MB

#
Message by: Pas. Stanley [Negombo, Srilanka]
 
ஆயத்தமா? 9,13 MB

#
Message by: Pas. Theivendram [Batticaloa, Srilanka]
 
மலடி பிள்ளை பெற்றது போல! 10,2 MB
சத்தம். 10,2 MB
ஜெபிக்கிறவனுக்கும், ஜெபிக்காதவனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் 9,87 MB

#
Message by: Pas. Uthayan [UK]
 
உடன்படிக்கை 6,12 MB
பள்ளத்தாக்கில் தீர்க்கதரிசி 6,08 MB

#
Message by: Pas. Uthayan [Vavuniya, Srilanka]
 
அழைப்பும், சாட்சியும் 6,77 MB

#
Message by: Pas. Vincent Lourdu [Karaikal, India]
 
கிறிஸ்துவின் சரீரம் 17,0 MB

Our Info

  CHURCH OF GRACE e.V.

  Pastor: V. Sebastian
  Auf dem Rohde 32b
  44627 Herne
  Germany
  (தபால் தொடர்புகளுக்கு கீழே உள்ள முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்)

  Mobile.: +49 (0)157 58194118
  e-mail: churchofgrace@hotmail.de
  Website: www.churchofgrace.de

  Post Add:

  Pastor: V. Sebastian
  Aktienstrasse 79
  45473 Mülheim an der Ruhr
  Germany

Donation

Send a cheque, money order, or Visa / MasterCard information with donation amount to

Bank Account:

Bank: Commerzbank
IBAN:
DE20 3624 0045 0762 7631 00
SWIFT Code: COBADEFFXXX

Comforting

  Image Gallery

  YouTube
  YouTube

Find us


View Larger Map